Vergi Usul Kanunu İhtilaf Çözümleri

  • Home
  • Vergi Usul Kanunu İhtilaf Çözümleri

Vergi Usul Kanunu İhtilaf Çözümleri

Beyan üzerine tarh olunan vergiler üzerinden kesilen vergi ziyaı cezası için uzlaşılmış olsa bile vergi hatasının bulunması halinde bu vergiler için düzeltme ve şikâyet başvurusu yapılabilir.

Gereksiz Kod listesine alınması nedeniyle iş haminin azalması ve çalışılan firmalar ile yapılan sözleşmelerin iptal edildiği gerekçe gösterilerek idare aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Hakkında bir inceleme yapılmadan ve kullandığı faturaların gerçek olup olmadığı ve fatura düzenleyicileri hakkında her yönüyle inceleme yapılmadan, idarenin zorlamasıyla kod listesine girmemek amacıyla verilen düzeltme beyannameleri üzerine vergi ziyaı cezası kesilemez.

Mal alınan firmanın yüksek tutarlı vergi beyan etmesi, faturaların düzenlendiği dönemde çok sayıda işçi çalıştırdığını beyan etmesi ve firma ortakları ve firmaya bildirilen adreslerde ulaşılamaması konusundaki tespitlerin aradan zaman geçtikten sonra yapılması karşısında tarh dosyasındaki bilgilere dayalı olarak düzenlenen rapora dayanılarak alınan faturaların sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu ileri sürülemez.

Malların satın alındığı inceleme elemanı tarafından vergi inceleme raporunda kabul edilmesine rağmen, satıcının satışlarını katma değer vergisi beyannamelerine dahil etmediği yolunda bir tespit yoksa, söz konusu alışlardan kaynaklanan katma değer vergisinin indirim konusu yapılması gerekir.

Şirket mallarının iflas masasında mevcut olduğu ve masanın henüz kapatılmadığı bir durumda söz konusu malların değer tespiti yaptırılarak satılmasından sonra diğer hacizlerle birlikte vergi borcunu karşılayıp karşılamadığı ortaya çıkacağından, söz konusu mallar üzerinde başka hacizlerin bulunması nedeniyle vergi borcunun şirketten tahsil imkanı kalmadığına olanak verilemez.

Tasfiyesi tamamlanan şirket hukuki varlığını yitirdiğinden, haklara sahip olması ve borçlu kılınması söz konusu olamayacağından, hakkında vergileme işlemleri yapılmasının hukuki geçerliliği yoktur.

Kendi iradesi dışında defter ve belgelerin elinden çıkmış bulunduğunu ispatlayan davacının, satış yaptığı şirketlere düzenlediği faturaların örneklerini temin etmesi sağlanarak bunlar üzerinde inceleme yapılması gerekirken bu değerlendirmeye hiç girilmeksizin, ibraz sorumluluğunu yerine getirmediği  gerekçesiyle katma değer vergisi beyannamesinde gösterilen indirimler red edilemez.

Sahte fatura yönünden, mal alışlarına ilişkin ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olduğunun iddia edilmiş olması karşısında, inceleme elemanınca bu husus üzerinde durularak, alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir işlem yapılıp yapılmadığının veya menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklindeki dolaylı bir ilişkinin bulunup bulunmadığının ortaya konulması gerekir.