Vergi Mahkemelerinde hangi kararlar temyize konu edilebilir ?

Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanuna getirilen (6545 sayılı 19 madde hükmü) ile değişik 46/1-b maddesinde, Danıştay Dava Dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin konusu yüzbin türk lirasını aşan vergi davaları hakkında verdikleri kararların, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, Danıştay’da kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunu’nun Ek 1. Maddesinde de, bu Kanunda öngörülen parasal sınırların; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde konusu belirli miktarı aşmayan davalar ile konusu belli bir miktar parayı  içermeyen işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine bölge idare mahkemelerince verilen kararların kesindir, temyize konu edilemez.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com’la iletişim kurunuz Saygılarımızla…

Leave A Reply