Vergi Mahkemelerinde açılan davalarda hangi hallerde yürütmenin durdurulması istenebilir ?

Bilindiği üzere; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/4 maddesinde vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durduracağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla bahsi geçen konuda süresinde açılan bir davada tahsilat işlemleri durmaktadır. Ancak, haciz, ihtiyati haciz, ödeme emri işlemlerinde yürütme kendiliğinden durmaz. Bunu dava aşamasında talep etmek gerekmektedir.

Leave A Reply