Vergi incelemelerinde bir belgenin sahte olup olmadığı konusunda Mahkemelerin re’sen araştırma konuları neler olmalıdır. ?

  • Home
  • Vergi Ceza Yargılaması
  • Vergi incelemelerinde bir belgenin sahte olup olmadığı konusunda Mahkemelerin re’sen araştırma konuları neler olmalıdır. ?

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinde vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, 134 üncü maddesinde ise; vergi incelemesinde maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu, 30 uncu maddesinde ise re’sen vergi tarhıyla, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun gerçek veya gerçeğe en yakın haliyle saptanması, bu yolla da vergi kayıp ve kaçağı önlenerek vergide adaletin sağlanmaya çalışılması amaçlanmış ve Aynı Kanunun 359 uncu maddesinin b fıkrasında sahte belge; “gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge olarak tanımlanmış ve sadece bir mal hareketi veya hizmet söz konusu olmadığı halde düzenlenen belgeler sahte belge kabul edileceği” hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlerden hareketle Mahkemelerin de inceleme raporlarında ihtilafa konu firmanın mevcut adreste bulunup bulunmadığı, işyerinin kiralık olup olmadığı; satmış göründüğü emtia veya yapmış olduğu hizmet bakımından organizasyonu, ekipmanı, işin gerektirdiği sayıda işçisinin olup olmadığı; düzenlenen faturaların anlaşmalı matbaalarda bastırılıp bastırılmadığı; ihtilaf konusu yıllarda tahakkuk eden vergisinin bulunup bulunmadığı ve varsa ödenip ödenmediği; Bs ve Ba formlarının karşılıklı olarak verilip verilmediği; düzenlenen faturaların ilgili dönem KDV beyannamelerinde beyan edilip edilmediği; ödemelerin çek ve/veya banka aracı kılınarak yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa bunların gerçekliğinin tespiti ihtilaf konusu vergilendirme dönemleri itibariyle muhasebecisinin olup olmadığı; daha önce hakkında aynı konuda açılmış bir dava olup olmadığı, açılmışsa nasıl sonuçlandığı ve benzeri konuları inceleme raporlarında araştırması gerekir.

Daha ayrıntılı bilgi için vergiyargilamasi.com’la iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply