Vergi Hukukunda tebliğ olunan vesikalar üzerinde esasa müessir şekil hataları nelerdir?

Türk Dil Kurumu Yayınları Türkçe sözlüğünde müessir kelimesi etken, etkili anlamlarına gelmektedir.

Bilindiği üzere 213 Vergi Usul Kanununun hatalı tebliğler başlıklı 108 inci maddesi tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmeyecekleri yalnız aşağıdaki durumların varlığı hallerin de düzenlenen belgelerin vesikayı hükümsüz kılacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumlar;

Vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda

a) Mükellefin adının,

b) Verginin nevi veya miktarının,

c) Vergi Mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması

d) Düzenlenen vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş olması durumları esasa ilişkin bir şekil hatalarıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com’la iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply