Vergi daireleri haciz işlemlerini ne zaman başlatır?

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’nun 54 üncü maddesinde; ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunacağı, 55 inci maddesinde; amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunacağı, 58 inci maddesinde; kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabileceği, 62 inci maddesinde; borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunacağı hükme bağlanmıştır.

Bu maddelerin incelenmesinden, alacağın cebri icra yoluyla tahsiline ödeme emrinin tebliği ile başlanacağı, yukarıda alınan Kanunun 55 inci maddesinin gereği olarak haciz işleminin tatbiki için öncelikle borçluya ödeme emri gönderildikten sonra haciz işlemleri başlatması gerekmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com.tr

Leave A Reply