Vergi ve cezalarda indirim müessesesi ödeme emri aşamasındaki vergi ve cezaları kapsar mı?

  • Home
  • Vergi Usul Kanunu
  • Vergi ve cezalarda indirim müessesesi ödeme emri aşamasındaki vergi ve cezaları kapsar mı?

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun dördüncü kitabı vergide ceza hükümlerine ayrılmıştır.

Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları( vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılır (213 sayılı  VUK  331).

Vergi ziyaı; mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade edeceği, vergi ziyaı cezasının ise bu maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef ve sorumlu hakkında verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesileceği, 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu cezanın 3 (üç) kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanacağı, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanacağı hükme bağlanmıştır (213 sayılı VUK  341 ve 344).

Usulsüzlük ise; vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir (213 sayılı  VUK  351).

Bunların dışında özel bir tanım yapılmamakla birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları düzenlenmiştir. Bu özel usulsüzlük fiilleri ve bunlara verilecek cezaları 6 başlık adı altında toplayabiliriz.

1- Belge düzenine ilişkin fiiller

2- Bilgi verme zorunluluğuna ilişkin fiiller

3-İbraz zorunluluğuna ilişkin fiiller

4- Muhasebe sistemine aykırı fiiller

5- Diğer fiiller

Dikkat edilecek olursa bahse konu cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir.

Cezalarda indirim ise;  ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları şeklinde mükellef veya vergi sorumlusuna tebliğ edilmesinden sonra gerçekleşmektedir.

Mükellef ve vergi sorumlusu  ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirdiği takdirde;

vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının yarısının indirileceği hüküm altına alınmıştır. (213 sayılı  VUK  376).

Dolayısıyla ödeme emri aşamasındaki vergi ve cezalar 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre takip edildiklerinden vergi ve cezalar hakkında getirilen indirim müessesesinden faydalanamaz.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com’la iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply