Ticari kazancının olmadığı yönünde tarhiyat aşamasında ileri sürülecek iddialar ödeme emri aşamasında ileri sürülebilir mi ?

  • Home
  • Vergi Ceza Yargılaması
  • Ticari kazancının olmadığı yönünde tarhiyat aşamasında ileri sürülecek iddialar ödeme emri aşamasında ileri sürülebilir mi ?

Bilindiği üzere; 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunu’nun 56 ıncı maddesinde, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı, 58 inci maddesinde de, kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın, böyle bir borcun olmadığı veya kısmen ödendiği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabileceği hükme bağlanmıştır. Sonuç olarak ödeme emri aşamasında yukarıdaki üç durum ileri sürülebileceğinden tarh aşamasındaki iddialar ödeme emri aşamasında dikkate alınamayabilir.

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz Saygılarımızla…

Leave A Reply