Süresinde ödenmeyen bir verginin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrine karşı ilgililerin idari makamlara başvurusu dava açma süresini durdurur mu?

  • Home
  • Süresinde ödenmeyen bir verginin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrine karşı ilgililerin idari makamlara başvurusu dava açma süresini durdurur mu?

Bilindiği üzere; 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun “ Ödeme Emrine İtiraz” başlıklı 58 inci maddesinin birinci fıkrasında,  “kendisine ödeme emri tebliğ olunan  şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına  uğradığı hakkında  tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlemlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

İtirazı şekli, incelemesi ve itiraz işlemlerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur hükmü yer almış olup, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanununun “Değiştirilen Deyimler” başlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde vergi itiraz komisyonunun “ vergi mahkemesi” anlamını taşıdığı belirtilmiştir.

Dolayısıyla düzenlenen ödeme emrine karşı aksi bir durumla karşılaşmamak için yukarıda bahsi geçen sebeplere dayanarak dava açılması yararlı olacaktır.

Daha ayrıntılı vergicezayargilamasi uzmanlarıyla iletişim kurunuz

Saygılarımızla…