S.S.S

Vergi İhtilafları Hakkında Merak Ettikleriniz

Vergi Mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar, gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler hariç, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlardır (213 sayılı VUK md.1).

Vergi Mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun ’da belirtilen usullere tabidir (2577 sayılı İYUK md. 1/1).

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır  (2577 sayılı İYUK md. 1/2)

Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler (213 sayılı VUK md.377).

Vergi Mahkemesinde dava açabilmek için, verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış olması ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır (213 sayılı VUK md.378) .

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bunun tek istisnası ihtirazı kayıtla verilen beyannameler ve vergi hatalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde otuz gündür (2577 sayılı İYUK md. 7/1).

Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden başlar (2577 sayılı İYUK md. 7/2-b)

Vergi davaları dilekçeleri ait oldukları mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalıp kalmadıklarına bakılmaksızın asliye hukuk hâkimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk Konsolosluklarına verilebilir (2577 sayılı İYUK md. 4)

Vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben verilen dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir. (2577 sayılı İYUK md. 6/1-2).

Danıştay ve vergi mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca; diğer mahkemeler için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi Gazete de ilan edilecek öncelikli işler göz önünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır (2577 sayılı İYUK md. 20/5).

Bilindiği üzere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14 ve 15 inci maddeleri dilekçeler üzerine ilk inceleme ve ilk inceleme üzerine verilecek kararları düzenlemektedir. Bu madde hükümlerine göre;

  1. Adli yargının görevli olduğu konular,
  2. Davanın taraflarının ehliyetli olup olmadığı,
  3. İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,
  4. Süre aşımı durumlarında Vergi Mahkemesinde, Mahkeme Başkanı veya görevlendirilecek üye tarafından dilekçeler incelenerek davanın reddine karar verilir.

Bilgi Talep Formu

Vergi İhtilafları Uyuşmazlıklarında Merak Ettiklerinizi Uzman Ekibimize Ulaştırın.