Mükellefin devreden zararının azaltılması ve gelecek yıllara ait maliyetlerinin değiştirilmesi işlemine karşı herhangi bir tarhiyat yapılmadan düzenlenen vergi inceleme raporuna dava açılabilir mi?

  • Home
  • Vergi Ceza Yargılaması
  • Mükellefin devreden zararının azaltılması ve gelecek yıllara ait maliyetlerinin değiştirilmesi işlemine karşı herhangi bir tarhiyat yapılmadan düzenlenen vergi inceleme raporuna dava açılabilir mi?

Bilindiği üzere; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ‘‘İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı’‘ başlıklı 2’nci maddesinde, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olmaları nedeniyle, menfaati ihlal edilenler tarafından açılan davalar iptal davaları olarak tanımlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usulü Kanunu’nun 378’inci maddesinde ise, Vergi Mahkemesi’nde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması, tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, vergi yargısında idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemlerin; vergi tarhı, vergi tevkifatı, ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz, ödeme emri ve haciz gibi uygulanması halinde mükellefin menfaatini etkileyecek nitelikte sonuç doğuran işlemler olarak kabulü gerekmektedir.

Mükellefler hakkında düzenlenen vergi inceleme raporları tarh işlemine hazırlık niteliğinde olup, düzenlenen rapor uyarınca İdarece herhangi bir tarhiyat yapılmadığı sürece kural olarak icrailik niteliği taşımazlar. Ancak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134 ve müteakip maddeleri gereğince ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla düzenlenen rapor, ilgilinin devreden zarar miktarını ve devam eden yıllara yaygın inşaat maliyetlerini değiştirerek sonraki dönemlerde tarh edilecek vergiyi doğrudan etkileyeceğinden ve vergi daireleri, bu raporun gereklerini yerine getirmekle yükümlü bulunduklarından, bu vergiinceleme raporlarının da idari davaya konu olabilecek icrai nitelikte işlemler olduklarının kabulü gerekmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com’la iletişim kurunuz Saygılarımızla…

Leave A Reply