Katma Değer Vergisi İhtilaf Çözümü

  • Home
  • Katma Değer Vergisi İhtilaf Çözümü

Katma Değer Vergisi İhtilaf Çözümü

Hakediş raporları yapılan işin karşılığının, iş yapıldıkça müteahhide ödenmesi amacıyla düzenlenen ve işin belli bir kısmının yapıldığını gösteren belgedir. Dolayısıyla katma değer vergisinin doğduğu tarih hakediş belgesinin onaylandığı tarihtir.

Şirket adına açılmış banka kredisinin iştiraki olan şirkete kullandırması, yükümlü şirketin cari hesabında şirket lehine herhangi bir bakiye bulunmaması durumunda, yasanın öngördüğü anlamda bir hizmet ve bu hizmet karşılığı menfaat sağlanmış anlamına gelmeyeceğinden katma değer vergisine tabi değildir.

Arsa karşılığı inşa edilen binanın bağımsız bölümlerinden arsa sahiplerine yapılan teslimlerin trampa ve satış niteliği taşımaz ve dolayısıyla arsa karşılığında bedelsiz teslim edilen konutlar katma değer vergisine tabii değildir.

Katma değer vergisi iade işlemlerinde taahhüde dayanan inşaat işinin konut yapı kooperatifine yapılması gerekir. Ayrıca inşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kapı kooperatifi adına alınmadığından bahisle konut yapı kooperatifi adına yapılan inşaat taahhüt işi dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi gerekir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında uygun şekilde satışı yapılan makine ve teçhizat teslimleri, mal teslimi gerçekleştikten sonra, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şeklinde gerçekleşmediğinin tespiti halinde satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hisse senedi ile geçici ilmühaberin; Türk Ticaret Kanununda “Hisse Senetleri” başlığı altında ve aynı kısımda düzenlenmiş olması, geçici ilmühaberin hisse senedi çıkarılıncaya kadar onun yerini tutması, aynı nitelikleri taşıması, birbirinin devamı olması ve sahibine aynı hakları sağlaması nedeniyle, geçici ilmühaberinde vergi hukuku açısından hisse senedi kapsamında bulunduğu sonucuna ulaşıldığından 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Yapı kullanma izin belgesinde apart otel olarak görülmekle birlikte, konut olarak kullanıma uygun projelendirilen, yapıldıktan sonrada konuta çevrilerek kat mülkiyetine geçirilen ve teslim anında konut olarak kullanıldığı tartışmasız olan taşınmazların tesliminde indirimli oranın uygulanması gerekir.

Satışı yapılan taşınmazın niteliğinin tapuda “daire ofis” olarak, belediye ruhsatnamesinde ise “ büro” olarak yer aldığı resmi olarak belgelenmişse, satılan taşınmazın faturasının mesken satışı olarak düzenlenmesi ve KDV’nin Bakanlar Kurulunca belirlenen indirimli oran uygulanacağı anlamına gelmez.