Kamu alacağının tahsili amacıyla müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adına Vergi dairelerince ödeme emri ne zaman düzenlenir?

  • Home
  • Vergi Ceza Yargılaması
  • Kamu alacağının tahsili amacıyla müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adına Vergi dairelerince ödeme emri ne zaman düzenlenir?

Malum olunduğu üzere; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanununun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere vermiş olduğu yetkiye ilişkin mali sorumluluğu düzenleyen 213 sayılı Kanununun mükerrer 227 inci maddesinde; Maliye Bakanlığının; Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiş, aynı madde de beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağı kurala bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığınca yayımlanan (4) Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğin “Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğun Tespiti” başlıklı (V) işaretli bölümünün (B) bendinde; müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporuyla tespit edilen meslek mensupları hakkında vergi dairelerince yapılacak takibatın, vergi ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlatılacağı ve tahakuku kesinleşen vergi ve cezanın tahsiline yönelik olacağı belirtilmiştir.

Söz konusu düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere ödeme emri düzenlenmesi için ziyaa uğratılan vergi ve kesilen cezaların asıl mükellef açısından miktar ve mahiyet itibariyle kesinleştikten sonra düzenlenmesi gerekir.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com.tr’yi arayınız.

Leave A Reply