İşçilerin iş değişikliği ve sair suretlerle gelir vergisi matrahının yanlış girilmesinden idarece yapılan tarhiyatlardan işçi mi sorumlu işveren mi sorumludur?

  • Home
  • Vergi Usul Kanunu
  • İşçilerin iş değişikliği ve sair suretlerle gelir vergisi matrahının yanlış girilmesinden idarece yapılan tarhiyatlardan işçi mi sorumlu işveren mi sorumludur?

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun  8 inci maddesinde mükellef “vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişi”; vergi sorumlusu ise “verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi” olarak tanımlanmıştır.

Vergi sorumlusu sıfatını taşıyan işveren, işçiye ödeyeceği ücretten devlete ait gelir vergisini keser ve bu kesintiyi devlete yine kendisinin verdiği bir muhtasar beyanname ile öder. Görüldüğü üzere devletle ücretli işçi arasındaki ilişkide işverenin rolü, işçiye ait ücretten kesilen verginin devlete aktarılması işindeki bir aracılıktan ibarettir. Bu ilişkide işçi gelir vergisi mükellefi, işveren ise bu verginin beyanı ve tahsili ile görevli vergi sorumlusudur. Bu ilişki çerçevesinde vergi sorumlusunun işçiden kesilen gelir vergisi üzerinde hiçbir hak sahipliği bulunmamakta, sadece kesilen bu tutarı doğru bir biçimde beyan ve vergi dairesi veznesine intikal ettirme görevi bulunduğundan bu gibi ödevleri yerine getirmeyen işveren verginin geç ödenmesi ve hiç ödenmemesinden sorumluluğu bulunmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply