Hükümde verilen ceza miktarının ayrı ayrı ve tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir

  • Home
  • Vergi Ceza Yargılaması
  • Hükümde verilen ceza miktarının ayrı ayrı ve tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir

T.C.

YARGITAY

22. CEZA DAİRESİ

E. 2015/12202

K. 2016/5018

T. 31.3.2016

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Sanık hakkında hırsızlık suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve denetim süresine tabi tutulmasına karar verilip, bu kararın 27.10.2009 tarihinde kesinleştiği, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlediği gerekçesiyle açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen dosyanın yeniden ele alınarak karar verilmesi için mahkemesine ihbarda bulunulmasına karar verildiği anlaşılmış olmakla, mahkemece, duruşma açılarak, taraflar çağrılıp, 5271 Sayılı CMK’nın 231. maddesinin 5. fıkrası uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, denetimli serbestlik tedbirine dair yükümlülüklere uyulmaması durumunda açıklanmasına yönelik aynı maddenin 11. fıkrasında öngörülen, geri bırakılan hükmün yalnızca açıklanmasına karar verilmekle yetinileceğine dair düzenlemenin, açıklanması geri bırakılan önceki hükümde ilke olarak mahkemece bir değişiklik yapılamayacağını vurgulamaya yönelik olduğu ve dolayısıyla bundan açıklanması geri bırakılan hükme sadece gönderme yapılması gerektiği anlam ve sonucunun çıkarılamayacağı gözetilerek, somut olayda, sanık hakkında daha önce 19.10.2009 tarihinde hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK’nın 142/2-d, 168/2, 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemesi karşısında; açıklanan kararın hüküm fıkrasında, CMK’nın 232/6. maddesine uygun olarak, verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, her bir madde uygulanırken verilen ceza miktarının ayrı ayrı ve tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekirken, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141, 5271 Sayılı CMK’nın 34/1, 230 ve 1412 Sayılı CMUK’un 308/7. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması, Yargıtay’ın bu işlevini yerine getirmesi içingerekçe bölümünde iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin belirtilmesi, mevcut delillerin tartışılıp değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi, ulaşılan kanaat ve delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği de gözetilmeden gerekçesiz olarak yalnızca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık …’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 31/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave A Reply