En yakın yasal mirasçıların mirası red etmeleri durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarına Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre idarece ödeme emri düzenlenerek cebren takip yapılabilir mi?

  • Home
  • Vergi Usul Kanunu
  • En yakın yasal mirasçıların mirası red etmeleri durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarına Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre idarece ödeme emri düzenlenerek cebren takip yapılabilir mi?

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 12’nci maddesinde, ölüm halinde mükelleflerin ödevlerinin mirası reddetmemiş olan mirasçılarına geçeceği,  her biri  ölenin vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 612’nci maddesinde ise; en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından redolunan mirasın, sulh hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceğinin kurala bağlanmıştır.

Dolayısıyla Miras bırakanın birinci derece mirasçıları tarafından mirasın reddi istemiyle açılan dava Sulh Hukuk Mahkemesince kabul edildikten sonra düzenlenen ödeme emri hukuka aykırıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply