Defter ve belge isteme yazısı kimlere tebliğ edilmelidir.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 üncü maddesin de tahakkuk fişinden gayri, vergilendirmeyle ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazıların adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla il muhaberli tahahütlü olarak tebliğ edileceği, şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla tebliğin daire veya komisyonda yapılmasının mümkün olduğu kurala bağlandıktan sonra tebliğ yapılacak kimseleri belirleyen 94 üncü maddesinin 2 ‘nci fıkrasında da tüzel kişilere yapılacak tebliğin; bunların başkan müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküller de idare edenlere veya temsilcilerine yapılacağı, tüzel kişilerin müteadit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılmasının yeterli olduğu, son fıkrasında ise, tebliğin kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikematgah adresinde bulunanlardan veya iş yerindeki memur veya müstahdemlerden birine yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Tebligatın geçerli sayılabilmesi için muhataba veya kanunda sayılan bazı özel durumlar için muhatap yerine tebligatı kabule yetkili kimselere yapılmış olması gerekir. Kanun muhatap yerine tebligatı kabule yetkili kimselere yapılacak tebligatın muhataba yapılmış sayılacağını öngördüğünden şirket adına yapılacak olan tebliğlerin, bunların başkan, müdür, veya kanuni temsilcilerine yapılması gerekir.

Leave A Reply