Damga Vergisi Kanunu İhtilaf Çözümü

  • Home
  • Damga Vergisi Kanunu İhtilaf Çözümü

Damga Vergisi Kanunu İhtilaf Çözümü

Gecekondu önleme bölgesi ilan edilen yerlerde imzalanan ve ödenen sözleşmelere ait ihale kararı damga vergisi ile sözleşme damga vergisi düzeltme ve şikâyet kapsamında iade alınabilir mi?

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 1 inci maddesinde “mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanacağı” 2 inci maddesinde “ Bu kanunda sözü geçen (Gecekondu) deyimi ile, imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalmaksızın, kendisine ait olmayan arazi ve arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar kastedilmektedir.” 33 üncü maddesinde ise “ Bu kanun hükümlerine dayanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah değişiklik, onarım, inşa ve ikmal gibi her türlü işlemler, sözleşmeler, beyannameler ve benzerleri, tasarruf bonosundan ve her türlü vergi resim harçtan muaftır” hükümleri yer almaktadır.

Bütün bu hükümlerden sözleşmenin imzalandığı tarihte gecekondu önleme bölgesi olmayan ve daha sonra gecekondu önleme bölgesi ilan edilen yerlerde düzeltme şikâyet kapsamında damga vergisinin iade edilmesi gerekir.

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

 

Yeni bir sözleşme imzalanmadan ya da eski sözleşme üzerine herhangi bir şerh konulmadan veya sözleşmede bir hüküm dolayısıyla sözleşmenin süresinin uzaması durumunda süresi uzayan sözleşme için, yeniden damga vergisi doğar mı?

Bilindiği üzere damga vergisinin doğması için öncelikle kanunda belirlenmiş bir kağıt veya elektronik ortamda düzenlenmiş bir belge ya da veri olması, bu kağıt, belge ya da verinin imzalanmış olması ya da imza yerine geçecek bir işaret konmuş olması gerekmekte olup, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesi durumunda ise, sadece bu kağıtların yenilenmesine ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabii olduğu düzenlemesine yer verildiği görülmektedir.

Damga Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde şerhlerden bahsedilmekle birlikte mektup ve şerhin yasal tanımı yapılmamıştır. Şerh; bir anlatım veya yorumlama, bir şeyi açıklamak amacıyla bir kağıda yazılmış olan ifade olarak tanımlanabilir. Şerh yazılı olan bir kağıdın, herhangi bir yerine, boşluğuna konulabilir. Önceden düzenlenmiş bulunan kağıdın altına veya arkasına bir boşluğa, bu kağıdın hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin şerh konulması halinde bu kağıt damga vergisine tabi olur.

Dolayısıyla sözleşmede bulunan bir hüküm gereğince süresi kendiliğinden uzayan sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun aradığı anlamda damga vergisine bir sözleşme olarak kabul edilemez.

 

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

 

 

Uhdesinde kalan ihale işi dolayısıyla düzenlenen sözleşmeye göre hakediş ödemeleri üzerinden kesilen damga vergisinin ve ihale karar pulu harcının yasal faizi ile birlikte idareden tazmini mümkün müdür?

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Ek:2 maddesi ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin damga vergisinden istisna edildiği, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun Kanununun verdiği yetkiye dayalı olarak çıkarılan Tebliğler ile belirlendiği, istisnadan yararlanma bakımından birtakım kayıt ve koşulların öngörülebileceği yolunda herhangi bir hüküm bulunmadığı, firmaların girdiği ihalelerin uluslar arası katılımcılara açık olması gibi hususlar göz önünde bulundurularak düzeltme ve şikayet yoluyla idareden tazmini mümkündür.

 

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz

Saygılarımızla…