Kategori: Vergi Usul Kanunu

  • Home
  • Vergi Usul Kanunu

Vergi ve cezalarda indirim müessesesi ödeme emri aşamasındaki vergi ve cezaları kapsar mı?

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun dördüncü kitabı vergide ceza hükümlerine ayrılmıştır. Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları( vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılır (213 sayılı  VUK  331). Vergi ziyaı; mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi […]
Read more

509 sıra No.lu VUK Genel Tebliğle getirilen yeni düzenlemeyle e- faturaya geçiş zorunluluğu, geçiş süreleri ve ceza uygulamaları nelerdir?

Bu tebliğin amacı; bilişim teknolojilerinin sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanına sirayet etmiş ve işletmeler iş süreçlerinde gittikçe yoğun bir şekilde bilişim teknolojilerinden yararlanmaya başlamışlardır. Bu alanda yayımlanan tebliğlerin çok olması dolayısıyla tüm tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek bir kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge […]
Read more

En yakın yasal mirasçıların mirası red etmeleri durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarına Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre idarece ödeme emri düzenlenerek cebren takip yapılabilir mi?

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 12’nci maddesinde, ölüm halinde mükelleflerin ödevlerinin mirası reddetmemiş olan mirasçılarına geçeceği,  her biri  ölenin vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacağı düzenlemesine yer verilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 612’nci maddesinde ise; en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından redolunan mirasın, sulh hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceğinin […]
Read more

İşçilerin iş değişikliği ve sair suretlerle gelir vergisi matrahının yanlış girilmesinden idarece yapılan tarhiyatlardan işçi mi sorumlu işveren mi sorumludur?

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun  8 inci maddesinde mükellef “vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişi”; vergi sorumlusu ise “verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi” olarak tanımlanmıştır. Vergi sorumlusu sıfatını taşıyan işveren, işçiye ödeyeceği ücretten devlete ait gelir vergisini keser ve bu kesintiyi devlete […]
Read more

Hakedişlere ilişkin kesilecek olan faturaların onay tarihinden itibaren yedi günlük süre geçirilerek düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilir mi?

Bilindiği üzere; genel usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları vergi kanunlarının usule ilişkin hükümlerine uyulmaması halinde kesilir. Ancak, genel usulsüzlük/özel usulsüzlük cezalarının hukuka uygun olması için fiilin tüm unsurlarının tamam olması ve ayrıca tüm unsurların hukuken geçerli şekilde ve fiilen tespit edilmesi gerekir. Özel usulsüzlük cezası ancak hiç fatura almamak ve vermemek halinde söz konusu olabileceğinden […]
Read more

Zamanaşımını kesmek amaçlı takdir komisyonuna sevklerde, takdir komisyonunda bekleme süresi azami ne kadar olmalıdır ?

Vergi hukukunda zamanaşımının durması, yasada sayılan hallerin ortaya çıkmasıyla ile zamanaşımı süresinin işlememesidir. Zamanaşımının duracağı haller 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre, vergi dairesinin matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurması zamanaşımını durdurur; duran zamanaşımı takdir komisyonu kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder; […]
Read more

Takdir Komisyonlarının Hukuki Nitelikleri, Görevleri, Yetkileri Nelerdir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 72 inci maddesinde takdir komisyonu illerde defterdarların, ilçelerde mal müdürünün ( müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden kurulacağı, Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye başkanı veya […]
Read more

Mücbir sebebin varlığı durumunda defter ve belgelerin zayii olduğu hususu nasıl ispatlanabilir.

Vergi Usul Kanununda mücbir sebep halinin mutlak suretle zayi belgesi ile ispatlanması gerektiği yönünde bir hüküm bulunmadığı gibi bu konuda Ticaret Kanunu hükümlerine atıfta yapılmamıştır. Bu nedenle yargı yerlerince dava dosyasına sunulan zayii belgesi ve diğer deliller göz önüne alınarak, defter ve belgelerin mücbir sebep nedeniyle vergi idaresine ibraz edilmediğinin, her uyuşmazlıkta ayrı ayrı değerlendirilerek […]
Read more

Sahte belge kullanma, defter ve belge ibraz edilmemesi durumlarında takdir komisyonları katma değer vergisi indirimleri yönünden matrah takdir edebilir mi?

Bilindiği üzere; takdir komisyonlarının görevinin, yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve kıymetleri takdir etmektir (213 sayılı VUK.74-75 md). Mükelleflerin gerek sahte fatura kullanmaları gerekse defter ve belgeleri ibraz etmemeleri gibi durumlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda öngörülen indirim mekanizması vergilendirme tekniği açısından ancak vergi indirimleri yönünden yapılacak vergi incelemesiyle sonuca bağlanması gerekir. Bu nedenle […]
Read more

Vergi Mahkemelerinde açılan davalarda hangi hallerde yürütmenin durdurulması istenebilir ?

Bilindiği üzere; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/4 maddesinde vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durduracağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla bahsi geçen konuda süresinde açılan bir davada tahsilat işlemleri durmaktadır. Ancak, haciz, ihtiyati haciz, ödeme […]
Read more