Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunu İhtilafları Çözümü

  • Home
  • Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunu İhtilafları Çözümü

Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunu İhtilafları Çözümü

Tarh aşamasında ileri sürülebilecek iddialar ödeme emri aşamasında ileri sürülemez. Ödeme emri aşamasında ileri sürülebilecek iddialar, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunu’nun 58 ıncı maddesinde hükme bağlanmıştır. Bunlar; şahsın, böyle bir borcun olmadığı, kısmen ödendiği ve zamanaşımına uğradığıdır. Bu iddiaların dışında başka bir iddia ödene emrinde emri aşamasında ileri sürülemez.

Sermaye şirketlerinde ortaklık payının devri konusunda yapılan sözleşmeler, özel hukuk sözleşmeleri olduğundan pay devreden limited şirket ortağının, bu devirden önceki vergilendirme dönemlerine ait şirket borçlarından sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Amme borçlusunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına haciz uygulanmadan veya bu yönde yapılmış bir bildirim ve tespit olmadan Şirket ortağına ödeme emri düzenlenemez.

Emekli maaşlarına borçlunun muvafakati olmadan haciz işlemi uygulanamaz.