Adi ortaklıklarda katma değer vergisi tarhiyatı ortaklık adına mı yapılmalıdır?

Bilindiği üzere; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 44 üncü maddesinde, katma değer vergisinin, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzel kişiler adına tarh olunacağı, şu kadar ki adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birinin katma değer vergisi tarhiyatına muhatap olacağı düzenlenmiştir.

Ancak bu genel kuralın uygulanmasına imkân görülmeyen istisnai durumlarda katma değer vergisi tarhiyatının muhatabının kimler olacağı anılan maddede iki bent halinde ayrıca gösterilmiştir. Tüzel kişiliği olmayan adi ortaklıklarda mükellefiyet, bütün ortakları kapsayacak şekilde, tek bir hesap üzerinden tesis edilir. Eğer katma değer vergisi mükellefi bir adi ortaklık ise, katma değer vergisinin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri tarhiyata muhatap olacaktır. Zira, katma değer vergisinde adi ortaklık müstakil birim ve mükellef teşkil eder, ancak ortaklığın ayrı tüzel kişiliği olmadığından, vergi borcuna muhatap olma ve ödeme mükellefiyeti ortaklara düşer.

Söz konusu hükümlerden anlaşılacağı üzere, katma değer vergisi tarhiyatı adi ortaklık adına değil, müteselsilen sorumlu olmak üzere, adi ortaklığı oluşturan ortaklardan herhangi birinin şahsı adına yapılmalıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için vergicezayargilamasi.com’la iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply