193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu hükümlerine göre ikmalen ve re’sen vergi salınmasında takdirin dayanakları nasıl olmalıdır?

  • Home
  • Vergi Ceza Yargılaması
  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu hükümlerine göre ikmalen ve re’sen vergi salınmasında takdirin dayanakları nasıl olmalıdır?

Yükümlülerin bir kısım kazanç ve iratlarını vergi idaresinin bilgisi dışında bıraktıkları ya da bildirdikleri kazanç ve iratlarda noksan beyan saptanan hallerde gelir vergisine tabii kazanç ve iradın safi miktarının gerçeğe en yakın biçimde saptanması gerekir. Vergi Usul Kanununun ikmalen ve re’sen vergi salınmasını öngören 29 ve 30 uncu maddelerinde amaçlanan da budur. Çünkü bu hükümlerle yasa yapıcı üzerinden verginin hesaplanacağı matrahın belirlenmesini öngörmüştür. Vergi kaybına yol açıldığı ileri sürülen durumlarda ikmalen ve re’sen vergi salınması için gerekli sebeplerin bulunması salt bu nedenlerle yapılan tarhiyatın hukuka uyguluğunu göstermez.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 31/8 inci maddelerine göre de takdirin dayanakları ile yapılan takdir hakkında açıklamaların takdir kararlarında bulunması gerekir. Bu da adına vergi salınacak kişinin gizlediği kazanç ve iradı gerçek veya gerçeğe en yakın miktarının saptanmasını gerektirir.

 

Daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz

Saygılarımızla…

Leave A Reply